Жамият низомлари: «ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ “ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

Распечатать

ТАСДИҚЛАНГАН

 «Ўзқишлоқэлектрқурилиш» АЖ акциядорларининг 15.06.2019 йилдаги умумий йиғилиши қарори.

 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ 

“ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур низом «Ўзқишлоқэлектрқурилиш» акциядорлик жамиятининг (матн бўйича «жамият») тафтиш комиссияси мақоми, ваколатлари ва мажбуриятлари хамда унинг аъзоларини сайлаш ва уларни ишлаш тартибини белгилаб беради. 

2. Ушбу низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни, бошқа норматив-ҳуқуқий хужжатларга ва жамият уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.  

3. Тафтиш комиссияси жамиятнинг органи ҳисобланиб, жамият, унинг бўлинмалар ва хизматлар, филиаллар ва ваколатхоналар фаолияти устидан ички молия-хўжалик ва ҳуқуқий назорат қилиш функцияларини амалга оширади.  

4. Тафтиш комиссия ўз фаолияти давомида Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларига, давлат бошқаруви органларининг қонуности ҳужжатларига, жамият уставига, мазкур низомга ва жамиятнинг бошқа ҳужжатларига амал қилади.  

II. ТАФТИШ КОМИССИЯНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

5. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш ўтказиш) тафтиш комиссиясининг, акциядорлар умумий йиғилишининг, жамият кузатув кенгашининг ташаббусига кўра ёки жамият овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра жамият кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият якунлари бўйича амалга оширилади.

6. Ўз функцияларини бажариш пайтида тафтиш комиссияси қуйидаги турдаги ишларни амалга оширади:

- Жамиятнинг молиявий ҳужжатларини, мол-мулкни инвентарлаш бўйича комиссиянинг хулосасини текшириш, кўрсатилган ҳужжатларни бирламчи бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан таққослаш;

- Жамият номидан тузилган шартномалар, амалга оширилган битимлар, контрагентлар билан ҳисоб-китобларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш; 

- юритилаётган бухгалтерия ва статистика ҳисобининг мавжуд меъёрий қоидаларига мувофиқлигини таҳлил қилиш;  

- Жамиятнинг молиявий ҳолатини, унинг тўловга қобиллигини, активларнинг ликвидлигини, ўз ва қарз маблағлари нисбатини таҳлил қилиш, жамиятнинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш учун захираларни аниқлаш ва жамият бошқарув органларига молия-хўжалик фаолияти масалалари бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш; 

- маҳсулот ва хизматлар етказиб берувчилар томонидан тўловлар, бюджетга тўловлар, облигациялар бўйича фоизлар, акциялар бўйича дивидендлар ва иш ҳақи ҳисобланиши ҳамда тўланиши, бошқа мажбуриятлар сўндирилиши ўз вақтида ва тўғри амалга оширилаётганини текшириш;  

- солиқ инспекцияси, статистика органлари, давлат бошқарув органларига топшириладиган жамият бухгалтерия баланслари, йиллик ҳисобот ва бошқа ҳисобот ҳужжатлари тўғри тузилганлигини текшириш; 

- жамият томонидан қимматли қоғозлар бозори ва акциядорлик жамиятларига оид қонунчилик талабларига риоя қилинишини, шунингдек, жамиятда йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан тузилган битимлар мавжудлигини текшириш; 

- тафтиш комиссия ваколатига кирадиган бошқа ишларни, шунингдек, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг топшириқларини бажариш.  

7. Тафтиш комиссияси қуйидагиларга мажбур:  

- акциядорлар умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, ижроия органи эътиборига амалга оширилган тафтиш ва текширишлар натижаларини жамият бошқарув органлари мажлисларида хулосалар, ёзма ҳисоботлар, билдиришномалар, ахборотлар шаклида ўз вақтида етказиш; 

- жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва йиллик бухгалтерия балансидаги маълумотлар ишончлилиги бўйича бахо бериш; 

- жамиятнинг молиявий холатига таъсир этувчи хавф-хатар ва бошқа вазиятлар олдида жамият заифлигига баҳо бериш;  

- жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини йил якуни бўйича ёки бошқа давр учун қонунчилик, жамият устави ва мазкур низомга мувофиқ шахслар ташабусига кўра тафтиш ўтказиш; 

- тижорат сирини сақлаш, ўз функцияларини бажаришлари пайтида тафтиш комиссияси аъзолари махфий (конфиденциал) маълумотларга эга бўлганда, ушбу маълумотларни ошкора қилмаслик. Агар тафтиш комиссияси ишига эксперт сифатида тафтиш комиссия аъзоси бўлмаган шахслар жалб қилинса, улар тижорат сири сақлаш лозимлиги ҳақида огохлантирилиши керак. Уларнинг хатти-харакатлари бўйича жавобгарлик текширишга жалб қилган тафтиш комиссия аъзоларининг зиммасида бўлади; 

- жамият Бошқарув органлари ва мансабдор шахслари ҳаракатларига оид ва уларга нисбатан тегишли қарор қабул қилиш тўғрисидаги акциядорларнинг шикоятларини ўз вақтида кўриб чиқиш;  

ишлаб чиқариш-хўжалик, молиявий, ҳуқуқий фаолиятда қонунбузарликлар аниқланган ёки жамият манфаатларига таҳдид пайдо бўлган холатларда жамият бошқарув органлари қарорлари талаб қилинган тақдирда, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши йиғилишини чақиришни талаб қилиш; 

- қонун хужжатларига асосан тафтиш комиссияси бошқа мажбуриятларга хам эга.  

8. Текшириш предмети бўлган барча хужжатлар ва материаллар тафтиш комиссия аъзолари томонидан текшириш ўтказилганда синчиклаб ўрганиб чиқилиши лозим. Тафтиш комиссия аъзолари нотўғри хулосалар берганлиги учун жавобгар бўлади ва ушбу жавобгарлик меъёри акциядорлар умумий йиғилиши ва амалдаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланади. 

9. Тафтиш комиссия аъзолари акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиши ва йиғилиш қатнашчиларининг саволларига ўз ваколат доирасида жавоб беришга мажбур.

III. ТАФТИШ КОМИССИЯНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА ВАКОЛАТЛАРИ

 

10. Тафтиш комиссияси ўз функцияларини тегишлича бажариш мақсадида қуйидаги ҳуқуқларга (ваколатларга) эгадир: 

- Жамиятнинг ҳар қандай молиявий хужжатларини текшириш, шу жумладан жамиятни инвентаризациялаш бўйича комиссия хужжатлари ва кўрсатилган хужжатларни бирламчи бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан таққослаш; 

- Жамиятнинг бошқарув органларидан, унинг бўлинмалари ва хизматларидан, мансабдор шахсларидан, тафтиш комиссия иши учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиш ва олиш. Кўрсатилган ҳужжатлар ва материаллар тафтиш комиссиясига унинг ёзма сўровига асосан икки кун ичида тақдим этилиши керак; 

- ишлаб чиқариш-хўжалик, молиявий, ҳуқуқий фаолиятда қонунбузарликлар аниқланган ёки Жамият манфаатларига таҳдид пайдо бўлган холатларда тафтиш комиссия бир овоздан акциядорлар умумий йиғилишини чақиришни талаб қилиш; 

- кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш. Кузатув кенгаши раиси тафтиш комиссиясининг кузатув кенгаши йиғилишини чақириш бўйича талабини рад этишга ҳақли эмас; 

- кузатув кенгашининг ҳар қайси аъзосиининг таклифи бўйича кузатув кенгаши мажлисларида қатнашиш; 

- Жамиятнинг бошқарув органлари, унинг бўлинмалари ва хизматлари олдида, Жамият томонидан қабул қилинган низомлар, қоидалар ва йўриқномаларни бузган тақдирда Жамият ходимлари, шу жумладан мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги масалани қўйиш;

- Жамият молиявий ҳисоботларини Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (матнда ХМҲС) мувофиқ тарзда эълон қилишга ўтишни ташкиллаштириш бўйича ишчи гуруҳи ишида иштирок этиш;

- қонунчиликда ва Жамиятнинг ички ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ўз вазифаларини бажариб турган давр учун мукофот ва (ёки) тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларни олиш; 

- қонун хужжатларига асосан тафтиш комиссияси бошқа ҳуқуқларга (ваколатларга) хам эга.

11. Тафтиш комиссия аъзолари:  

- аниқланган қонунбузилиш холати бўйича тафтиш комиссиясининг кечиктириб бўлмайдиган қарори талаб этилган тақдирда тафтиш комиссиясини шошилинч мажлисини чақиришга; 

- тафтиш комиссия хулосалари бўйича ўз этирозларини ёзма равишда билдириш ва бу ҳақда акциядолар умумий йиғилиши эътиборига етказишга ҳақли.

IV. ТЕКШИРУВ (ТАФТИШ) ЎЗТКАЗИШ ТАРТИБИ

 

12. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш бир йиллик фаолият якунлари бўйича амалга оширилади.

13. Жамиятнинг йиллик ҳисоботига киритилган ва йиллик бухгалтерия балансида акс эттирилган маълумотлар ҳаққонийлигини тасдиқловчи ёки рад этувчи хулоса хамда Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш ўтказиш) бўйича тафтиш комисиясини ҳисоботи, Жамиятнинг йиллик ҳисоботи дастлаб тасдиқланиши тўғрисидаги кузатув кенгашининг мажлиси ўтказилиши кунига қадар уч кун олдин тафтиш комиссияси томонидан кузатув кенгашига тақдим этилиши лозим. 

14. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини режадан ташқари текшириш (тафтиш ўтказиш) қуйидаги холатларда амалга оширилади:  

- акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига асосан; 

- кузатув кенгашининг қарорига асосан; 

- Жамиятнинг беш фоизидан кам бўлмаган овоз берувчи акцияларига эга акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра; 

- тафтиш комиссиясининг ўз ташаббусига кўра.  

15. Режадан ташқари текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади. Тафтиш комиссияси акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли баённомасини олгандан сўнг текширишни бошлайди. 

16. Режадан ташқари текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисидаги қарор кузатув кенгаши томонидан мажлисда қатнашаётган аъзоларининг кўпчилик овози билан, сиртдан овоз бериш холатларида кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинади. Ушбу қарорни қабул қилишга овоз берган барча кузатув кенгашининг аъзолари томонидан қарор имзоланади ва тафтиш комиссия раисига юборилади. 

17. Қонунбузарлик холати аниқланган тақдирда тафтиш комиссия аъзоси, тафтиш комиссия қарори талаб этиладиган, аниқланган қонунбузилиш холатини таърифлаган холда ёзма равишда тафтиш комиссия раисига юборади. 

18. Тафтиш комиссия раиси талабномани олгандан сўнг уч иш кунида тафтиш комиссия мажлисини чақириши шарт. 

19. Тафтиш комиссия томонидан текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда тафтиш комиссия раиси текшириш (тафтиш) ўтказишни ташкиллаштиради ва уни ўтказишни бошлайди. 

20. Режадан ташқари текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисидаги талабни Жамият акциядорлари томонидан киритиш: 

Текшириш (тафтиш) ўтказиш бўйича ташаббускор – акциядорлар тафтиш комиссияга қуйидагиларни ўз ичига олган ёзма талабнома юборади: 

- акциядорнинг Ф.И.Ш. ёки номи; 

- уларга тегишли акциялар хақида маълумотлар (сони ва тури); 

- ушбу талабноманинг асосланган важи. 

21. Талабнома акциядор ёки унинг вакили томонидан имзоланади. Талабнома вакил томонидан имзоланган холларда вакилнинг ишончномаси илова қилиниши шарт. 

22. Агар ташаббус юридик шахс - акциядор томонидан чиққан бўлса юридик шахс вакилининг имзоси (юридик шахснинг уставига асосан ишончномасиз харакат қилиш ҳуқуқига эга бўлган вакил) юридик шахснинг мухри билан тасдиқланиши шарт. Агар талабнома юридик шахснинг номидан ишончнома асосида харакат қилаетган вакил томонидан имзоланган бўлса талабномага ишончнома илова қилиниши шарт.

23. Текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисидаги талабнома тафтиш комиссияси раиси номига почта орқали жамият манзилига ёки жамият девонхонасига юборилади.

24. Талабнома юборилган сана талабнома жамият томонидан олинган кун ёки талабнома жамият девонхонасига топширилган сана хисобланади.

25. Талабнома тақдим қилинган кундан ўн иш куни ичида Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини режадан ташқари текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисидаги тафтиш комисиясининг қарори қабул қилиниши ёки тафтиш ўтказилишига рад жавоби берилиши лозим. 

26. Текшириш (тафтиш) ўтказилишига рад жавоби қуйидаги холларда берилиши мумкин:

- талабнома тақдим этган акциядор (акциядорлар) талабномани тақдим этган кунда акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган барча масалалар бўйича овоз берувчи акциялар сонига эга бўлмаса; 

- талабнома тақдим этган шахс Жамият акциядорларининг реестрида рўйхатга олинмаган ёки акциядорнинг (акциядорларнинг) вакили (вакиллари) ваколатига эга бўлмаса; 

- текшириш (тафтиш) ўтказилиши тўғрисидаги талабнома асослантирилмаган бўлса; 

- текшириш (тафтиш) ўтказилишига асос бўлган фактлар бўйича текшириш (тафтиш) ўтказилган ва тафтиш комиссия томонидан ушбу холатлар бўйича хулоса тасдиқланган бўлса; 

- талабномада маълумотлар тўлиқ кўрсатилган бўлмаса;

- талабнома Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ёки Жамият уставига зид бўлса.

27. Текшириш предметига тааллуқли барча мавжуд бўлган ва олинган хужжатлар ва материаллар тафтиш комияссия томонидан текшириш (тафтиш) ўтказилаётган даврда ўрганилиб чиқилиши лозим. 

28. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулоса тузади, шунингдек, корпоратив бошқарув кодекси тавсияларидан келиб чиққан ҳолда, бу хулосада қуйидагилар акс эттирилиши: 

- Жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо; 

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шарт.

29. Ушбу хулоса акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқилади.

30. Тафтиш комиссияси томонидан текшириш (тафтиш) ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилингунига қадар Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш) ўтказиш бўйича талабнома тақдим қилган шахслар тафтиш комиссиясини ёзма огохлантирган холда ўзлари хохлаган пайтда талабномасини чақиртириб олишга ҳақли. 

31. Тафтиш комиссияси Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва Жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чоракда Жамият кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқади.

V. ТАФТИШ КОМИССИЯНИНГ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ ВА УЛАРНИНГ ВАКОЛАТЛАРИНИ МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ТУГАТИШ

 

32. Тафтиш комиссия аъзолигига номзодлар бўйича таклифлар киритиш, ушбу таклифларни кўриб чиқиш ва улар бўйича кузатув кенгаши томонидан қарорлар қабул қилиш тартиби Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 63 ва 65 моддаларига ва Жамият уставига мувофиқ амалга оширилади.

33. Тафтиш комиссияга номзодлар киритиш таклифи ёзма равишда Жамиятнинг манзилига почта орқали юборилади ёки Жамият девонхонасига топширилади.

34. Таклиф киритилган сана почта орқали юборилган санаси ёки Жамият девонхонасига топширилган санаси бўйича аниқланади. 

35. Таклиф акциядор ёки унинг вакили томонидан имзоланади. Талабнома вакил томонидан имзоланган холларда вакилнинг ишончномаси илова қилиниши шарт.

36. Агар ташаббус юридик шахс - акциядор томонидан чиққан бўлса юридик шахс вакилининг имзоси (юридик шахснинг уставига асосан ишончномасиз харакат қилиш ҳуқуқига эга бўлган вакил) юридик шахснинг мухри билан тасдиқланиши шарт. Агар таклиф юридик шахснинг номидан ишончнома асосида харакат қилаетган вакил томонидан имзоланган бўлса таклифга ишончнома илова қилиниши шарт.

37. Тафтиш комиссияси уч кишидан иборат бир йил муддатга акциядорлар умумий йиғилиши томонидан жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан сайланади. Тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида жамият кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек айни шу Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмас. Айни бир шахс айни бир Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас. Тафтиш комиссия сайлови ҳар бир номзод бўйича алохида овоз бериш йўли билан амалга оширилади.

38. Тафтиш комиссияси ўз таркибидан тафтиш комиссиясининг раисини ва котибини сайлайди. Тафтиш комиссиясининг раиси ва котиби тафтиш комиссиясига сайланган шахслар ичидан тафтиш комиссия аъзоларининг кўпчилик овоз билан сайланадилар.

39. Тафтиш комиссияси ўзи хохлаган пайтда раисни ва котибни тафтиш комиссиясининг сайланган аъзоларининг кўпчилик овози билан қайта сайлашга ҳақли, бунда тафтиш комиссияси аъзолигидан чиққан шахснинг овози инобатга оилнмайди.

40. Тафтиш комиссиясининг аъзоси ўз хохишига кўра истаган пайтида, тафтиш комиссияда ўз фаолиятини тўхтатиш кунидан бир ой олдин жамият тафтиш комиссияси ва кузатув кенгашини огохлантирган холда тафтиш комиссия такибидан чиқишга ҳақли. Бу холда акциядорлар умумий йиғилиши ўзининг яқин орадаги йиғилишида тафтиш комиссия аъзосини алмаштиради.

41. Агар тафтиш комиссия аъзоси кузатув кенгаши ёки ижроия органи аъзосига сайланган ёхуд айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлашни бошлаган бўлса, унда ушбу шахс тафтиш комиссиясида ўз фаолиятини тўхтатиши лозим. Бу холда акциядорлар умумий йиғилиши ўзининг яқин орадаги йиғилишида тафтиш комиссия аъзосини алмаштиради.

42. Тафтиш комиссия аъзоси ёки барча аъзоларининг ваколатлари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қуйидаги холатларда муддатидан илгари тугатилиши мумкин: 

- узрли сабабсиз тафтиш комиссиясининг ишида уч мартадан ортиқ қатнашмаслиги; 

- тафтиш комиссияси аъзоси (аъзолари) текшириш давомида барча хужжатлар ва материалларни лозим даражада ўрганмаганлиги оқибатида нотўғри хулоса берганлиги; 

- тафтиш комиссиясининг айрим аъзолари ёки барча аъзолари томонидан мазкур низомнинг 32-банди талабларини бажармаганлиги; 

- тафтиш комиссия аъзоларининг бошқа хатти-харакатлари (харакатсизлиги) туфайли Жамиятга салбий оқибатлар олиб келганлиги.

43. Тафтиш комиссия аъзоларининг сони Жамият уставида кўрсатилган миқдорнинг яримидан кам бўлиб қолса Жамият кузатув кенгаши тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт.

44. Тафтиш комиссиясининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда янги сайланган тафтиш комиссия аъзоларининг ваколатлари кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида тафтиш комиссияси сайлангунига қадар амал қилади.

45. Агар акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши тафтиш комиссия аъзоларининг барчасининг ёки айрим аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисида қарор қабул қилса ва бунинг натижасида тафтиш комиссияси аъзоларининг сони Жамият уставида кўрсатилган миқдорнинг яримидан кам бўлиб қолса, ушбу қарор қабул қилинган кундан уч иш куни ичида кузатув кенгаши тафтиш комиссиясини янги таркибини сайлаш бўйича акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт. 

46. Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар бўйича таклифларни қонунчилик ва Жамият уставига мувофиқ, Жамият бошқарув органи ва назорат органи аъзолигига номзодларни киритиш ҳуқуқига эга акциядорлар киритади.

VI. ТАФТИШ КОМИССИЯСИНИНГ МАЖЛИСИ

47. Тафтиш комиссияси ўз мажлисларида барча масалаларни ҳал этади. Тафтиш комиссияси мажлислари тасдиқланган режа бўйича, шунингдек текширув ёки тафтиш бошланиши олдидан ва уларнинг натижалари бўйича ўтказилади. Тафтиш комиссиясининг шошилинч қарори талаб этиладиган қонунбузарликлар аниқланган такдирда тафтиш комиссияси аъзоси комиссиянинг мажлисини зудлик билан чақиришни талаб қилиши мумкин.

48. Тафтиш комиссия мажлиси агар унда аъзоларнинг камида учдан икки қисми иштирок этса ваколатли деб ҳисобланади. Тафтиш комиссия мажлисларини сиртдан овоз бериш йўли билан ўтказишга йўл қўйилмайди.

49. Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзоси битта овозга эгадир. Тафтиш комиссиясининг далолатномалари ва хулосалари мажлисда қатнашаётганларнинг оддий кўпчилик овози билан тасдиқланади. Овозлар тенг бўлганда тафтиш комиссияси раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.

50. Тафтиш комиссияси аъзолари комиссия қарорига рози бўлмаганларида мажлис баённомасида алоҳида фикрларини қайд эттиришга ва уларни кузатув кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилиши эътиборига етказишга ҳақлидирлар.

51. Тафтиш комиссия раиси: 

- тафтиш комиссия мажлисларини чақиради ва ўтказади; 

- тафтиш комиссия ишини ташкиллаштиради; 

- кузатув кенгашининг мажлисларида ва акциядорларнинг умумий йиғилишларида тафтиш комиссиясини ифодалайди; 

- тафтиш комиссияси номидан чиқиш хужжатларни имзолайди.

52. Тафтиш комиссияси раиси бўлмаган тақдирда унинг функцияларини мажлисда қатнашаётган аъзоларнинг кўпчилик овоз билан қабул қилинган қарорга мувофиқ тафтиш комиссияси аъзоларидан бири бажаради.

53. Тафтиш комиссиясининг котиби: 

- мажлис баённомалари юритилишини ташкиллаштиради; 

- тафтиш комиссиясининг далолатномаларини ва хулосаларини олувчиларга етказади ва уларни Жамият архивига топширади.