Жамият низомлари: “ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ “КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

Распечатать

«ТАСДИҚЛАНГАН»

“Ўзқишлоқэлектрқурилиш” АЖ акциядорларининг 15.06.2019 йилдаги умумий йиғилиши қарори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
“КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА”ГИ

НИЗОМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год


 УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

 

1.  Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (матн давомида - Қонун), бошқа қонунчилик актлари, «Ўзқишлоқэлектрқурилиш» акциядорлик жамиятининг (матн давомида «Жамият») Устави, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган, кузатув кенгашининг мақоми ва унинг ишини-регламентини, унинг аъзоларини сайлаш, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

2.  Жамият кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчилик ва жамият устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

3.  Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш кузатув кенгаши раиси томонидан кузатув кенгашнинг ҳар бир аъзоси учун аниқ амалга оширилади.

4.  Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига ҳақ тўлаш, жамиятнинг молиявий натижалари ва корпоратив бошқарув тизимининг мустақил баҳоланиши натижаларига асосан амалга оширилади.

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

 

5.  Жамият кузатув кенгаши ваколат доирасига қуйидагилар киради:

жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, Қонуннинг 65-моддаси 11-қисмида кўрсатилган ҳолатлар бундан мустасно;

акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ва иштирок этиш ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

Қонуннинг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш ҳамда тегишли хужжатларни (акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини) тасдиқлаш;

мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

жамиятнинг йиллик бизнес-режасини жорий йилнинг 1 майидан кечиктирмай тасдиқлаш;

ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

Аудиторлик қўмитасини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш;

аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

жамият Бош директори лавозимига танлов эълон қилиш, танловнинг объектив мезонлари, уларнинг якуни бўйича янгича фикрловчи, замонавий талабларга жавоб берувчи юқори малакага эга бўлган, шунингдек, хорижий менежерларни танлаб олиш жараёнларини ўз ичига олган регламентни тасдиқлаш;

жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсациялар миқдорларини белгилаш, шунингдек, кўрсатилган тўловларнинг чегараси миқдорини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207–сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларига боғлаган ҳолда белгилаш;

жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

Жамият ижроия органининг жамият таркибига кирувчи корхоналар фаолияти юзасидан уларнинг тасдиқланган бизнес-режасига мувофиқ, бажарилган ишлар ва эришилган кўрсаткичлар тўғрисида ҳисоботини мунтазам эшитиш;

жамият ижроия органи, ички назорат органи, жамиятда ташкил этилган коллегиал органлар фаолиятини мувофиқлаштириш, зарур бўлганда, жамият ривожланиш режасини ишлаб чиқишни ташкил этиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш мониторинги учун экспертларни жалб этиш;

жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш

жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш;

дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

жамиятнинг заҳира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш (улар акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамият шаклидаги ташкил этилади);

жамиятнинг ташкилий тузилмасини ишлаб чиқиш, уни жорий этиш бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсия бериш ва мунтазам баҳоланиши бўйича ишларнинг қонунчиликда белгиланган талабларга мувофиқ тарзда амалга оширилишини, шунингдек йиллик молиявий ҳисоботларни Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тарзда эълон қилишга ўтиш учун малакали хизмат кўрсатувчи аудиторлик ёки консалтинг ташкилотларини жалб этиш бўйича ишларни мувофиқлаштиришни таъминлаш;

Қонунинг 8-бобига асосан баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фоизидан эллик фоизигача ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

Қонунинг 9 – бобига асосан Жамиятнинг аффилланган шахси билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;

Қонуннинг 34-моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

Қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

Корпоратив облигацияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда қабул қилиш;

Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш учун мустақил ташкилотни танлов асосида жалб этиш;

Жамиятда Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини жорий этиш юзасидан назоратни амалга ошириш;

Кузатув кенгаши барча акциядорларга, уларнинг улуши, даромад даражаси, жинси, ирқи, дини, миллати, тили, ижтимоий келиб чиқиши, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар бир хил муносабатни таъминлаш;

6.  Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қонун хужжатлари ва Жамият уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

7.  Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун Жамиятнинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

 

КУЗАТУВ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ, ТАЙИНЛАШ

ВА ВАКОЛАТИНИ МУДДАТИДАН ИЛГАРИ ТУГАТИШ

 

8.  Жамият кузатув кенгашининг аъзолари қонунчиликда ва Жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

9.  Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби 9 кишидан иборат.

10.  Кузатув кенгаши таркибида биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) мустақил аъзо киритилади. Бунда мустақил аъзо номзоди акциядорларнинг розилиги билан амалга оширилади. Мустақил аъзо номзоди илгари сурилмаган тақдирда Жамият Кодекснинг ушбу тавсиясига амал қилмаганлиги сабаблари тўғрисидаги маълумотларни эълон қилади.

11.  Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

12.  Жамият ижроия органи аъзолари Жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

13.  Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

14.  Жамият кузатув кенгаши аъзолари вазифасини бажаришдан қуйидаги ҳолатларда озод этилади:

- ёзма ариза берган тақдирда;

- ваколатларидан маҳрум этилган тақдирда;

- ўзининг мажбуриятларига риоя қилмаганда;

- белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилган тақдирда;

- унга нисбатан озодликдан маҳрум этиш тўғрисидаги суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирган тақдирда;

- вафот этган тақдирда;

- соғлиғи ҳолатига ёки бошқа узрли сабабларга кўра вазифасини бажаришга қодир бўлмай қолган тақдирда.

15.  Кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан амалга оширилади.

16.  Кузатув кенгашига сайланган шахснинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш акциядорлар умумий йиғилиши қарорига кўра амалга оширилади.

17.  Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган қўшимча талаблар Жамият уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.

18.  Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

19.  Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

20.  Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

 

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АЪЗОЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

21.  Кузатув кенгаши аъзолари Корпоратив бошқарув, менежмент, иқтисодий ва ҳуқуқий ҳамда маркетинг масалалари, энергетика бўйича билим ва кўникмалардан бирига эга бўлишлари лозим.

22.  Жамият кузатув кенгаши аъзолари (қонунчиликда ўрнатилган ҳолатлардан ташқари) Корпоратив бошқарув илмий-таълим Маркази томонидан берилган Корпоратив бошқарувчи малака аттестати ёки сертификатга эга бўлиши лозим.

23.  Кузатув кенгашининг мустақил аъзосига қўйиладиган талаблар:

- сўнгги беш йил мобайнида Жамият, унинг шўъба ва аффилланган корхоналарида ишламаган шахслар;

- Жамият, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари акциядори бўлмаган шахслар;

- Жамият, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари билан қонун ҳужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақининг беш минг баравари миқдоридан юқори суммага тегишли шартномага эга бўлган йирик мижозлари ёки мол етказиб берувчилари билан боғлиқ бўлмаган шахслар;

- Жамият, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари билан хизмат кўрсатиш юзасидан шартномага эга бўлмаган шахслар;

- Жамият, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари раҳбарлари бўлган ёки сўнгги беш йил мобайнида шундай лавозимларда ишлаган шахснинг оила аъзоси бўлмаган шахслар;

- Жамиятни назорат қилувчи шахс (ёки Жамият устидан жамоа тарзида назорат олиб борувчи гуруҳ ва/ёки ташкилот аъзоси) бўлмаган шахслар;

- Жамият билан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома орқали боғлиқ бўлмаган ва Жамиятнинг соҳаси бўйича юқори турувчи ташкилоти (Жамият) ёки йирик акциядорининг ходими бўлмаган шахслар.

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ РАИСИ

 

24.  Жамият кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

25.  Жамиятнинг кузатув кенгаши ўз раисини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

26.  Жамият кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

27.  Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

 

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ МАЖЛИСЛАРИ

 

28.  Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Жамият кузатув кенгашининг аъзоси, тафтиш комиссияси, Бошқарувининг, шунингдек ички аудит хизмати бошлиғи ва Жамиятнинг бир фоиздан кам бўлмаган акциядорларнинг талабига кўра чақирилади.

29.  Жамият кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади. Йиғилишда мажбурий тартибда қуйидагилар кўриб чиқилади:

- Жамият ижроия органининг Жамиятнинг йиллик бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши ва ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги, Жамият таркибига кирувчи корхоналар фаолияти юзасидан уларнинг тасдиқланган бизнес-режасига мувофиқ, бажарилган ишлар ва эришилган кўрсаткичлар тўғрисидаги ҳисоботлари;

- Жамиятда йирик битим ёки аффилланган шахслар билан битим тузилиши, шу жумладан, ушбу битимларни тузишда қонун ҳужжатлари ва Жамиятнинг ички ҳужжатларига риоя этилиши бўйича тафтиш комиссиясининг хулосалари;

- Ички аудит хизмати ҳисоботи;

30.  Жамиятда техник воситалар, кузатув кенгаши аъзоларини идентификация қилиш воситалари ва бошқа аппаратуралар мавжуд бўлган тақдирда, кузатув кенгашининг мажлислари видеоконференц-алоқа тарзида ўтказилиши мумкин.

31.  Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

32.  Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони Жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Жамият бошқарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

33.  Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, агар Қонун ва Жамият уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.